Tez Başlıkları

Madencilik faaliyetleri sonrasında kazaların araştırılması ve arazi kullanımının belirlenmesi için yöntem önerisi: Mermer madenciliği uygulaması
Mühimmat kaza nedenlerinin incelenmesi ve mühimmatın depolanmasında risk değerlendirmesi
Kamu araçlarının teknik ve ekonomik ömürlerinin saptanmasına yönelik modelleme
Kauçuk üretiminde kullanılan iş ekipmanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi
Hata ağacı analizi için java tabanlı bir programın geliştirilmesi ve LPG, ham petrol ve dizel tankları için uygulanması
Gıda kalite kontrol ve analizi eğitiminde iş güvenliği
Bölgesel havayolu taşımacılığı gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi
Türkiye'de meydana gelen iş kazalarının veri madenciliği kümeleme modelinde graf teori ile analizi
Demir çelik endüstrisi asit rejenerasyon reaktöründe tehlike ve işletilebilirlik analizi ile risk kontrolü
Kömürle çalışan termik santraller için çevresel etki indeksinin geliştirilmesi
İnsansız hava aracı sistemlerinde bilgi güvenliği ve risk tabanlı çok kriterli karar verme modeli ile değerlendirilmesi
Kent içi trafik sorunları ve çözümleri için yeni yaklaşımlar/UTY stratejileri: Priştine örneği
Radyoaktiviteden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak için borik asit ve polivinil alkol katkılı çimento hamurunun özelliklerinin araştırılması
Puzolanik katkı malzemeleriyle üretilen harçlarda sıcaklık etkisi altında meydana gelebilecek kaza anındaki mekanik davranışlarının istatistiksel olarak karşılaştırılması
Türk gemilerindeki iş sağlığı ve güvenliği durumu ile iş kazası risk etmenlerinin incelenmesi
Çağrı merkezi çalışma ortamının elektromanyetik alan ölçümü ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi
Türkiye'de ömrünü tamamlamış araçların geri kazanımı için ağ tasarımı ve karma tamsayılı matematiksel modeli
Tekstil sektöründe meydana gelen meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik bir araştırma
İstanbul Boğazı'nda kimyasalların deniz yolu ile taşınması sırasında meydana gelen kazaların yönetimi
İş sağlığı ve güvenliğinde (İSG) risk değerlendirme (RD) modeli olarak yapay sinir ağları (YSA) kullanımı
Telekomünikasyon sektörü iş kazalarının analizi, iş güvenliği risklerinin ve güvenlik kültürünün değerlendirilmesi ve önleme stratejileri
Siber saldırıları izleme yöntemleri ve zararlı yazılım analizi
Döner kanat pilotları için gece uçuş emniyetini artırmaya yönelik bir çalışma
Bir patlayıcı madde üretim tesisindeki risk faktörlerinin belirlenmesi ve patlama riskine yönelik etki analizi
Terör bölgelerine yapılan askeri sevkiyatlar için yer seçimi ve hat zaman pencereli araç rotalama problemi
Karayolu akaryakıt taşımacılığı için coğrafi bilgi sistemi destekli risk analizi: Ege Bölgesi örneği
Sürücü memnuniyet ölçeği ile araçtan duyulan memnuniyet düzeyi ve trafik kazası ilişkisinin incelenmesi
Trafik güvenliği iletişim kampanyalarındaki ölüm tehditlerine yönelik sürücü tepkilerinin araştırılması
Trafik güvenliği kampanya modeli ve uygulaması
Ankara'da şehir içinde meydana gelen trafik kazalarının analizi, kritik noktaların belirlenmesi ve bir yapay sinir ağı ile modellenmesi
Tekstil sektöründe meydana gelen iş kazaları ve sebeplerinin araştırılması ile alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
Petrokimya tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk faktörleri ve risk değerlendirmesi
Erzurum şehir içi trafik kazalarının analizi ve çözüm önerileri
İşçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından denetim planlamasında şirketlerde web tabanlı uygulama
Trafikte sosyal sorumluluk projelerinin trafik güvenliğine etkileri
Petrol tankeri kazalarının deniz çevresine etkileri ve tazmin sistemi
Ankara şehir içi otobüs kazalarının analizi ve bölge risklerinin belirlenmesi için bir çok ölçütlü karar modeli
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine kalite evi yaklaşımı
Tersanelerde kazaların önlenmesi ve iş güvenliği: Tuzla tersaneleri
Bir termik santralin enerji yönetim sistemleri açısından performansının incelenmesi
Türkiye'nin sera gazı salımlarının Kyoto Protokolü çerçevesinde risk yönetimi
Hava araçlarının optimum kullanımında pilot seçme sistemleri (PSS) analizi ve bir model önerisi
Karayolu taşıtlarında enerji verimliliği ve etki eden faktörlerin incelenmesi
Deniz ulaşımında petrol kirliliğine müdahale sistemi: Türkiye ve Avrupa uygulamaları
Trafik kazalarının mekansal analizinde kullanılacak bir yazılımın geliştirilmesi
Karayolu ulaştırma sisteminin toplam faktör verimliliği ve Avrupa Birliği konum analizi
Ankara'da elektrik dağıtım işlerinde çalışan işçilerde iş kazaları ve meslek hastalıkları görülme sıklığı ile ilişkili etmenler
Hukuki ve cezai sorumluluk açısından trafik kazaları ve trafik kazalarının tespitinde yeni bir model önerisi
Termik santrallerin işletme, üretim ve çevresel etki performans skorları
Yapay zeka yaklaşımı ile çimento sektöründe olabilecek kazaların değerlendirilmesi
Havacılıkta çoklu ekip işbirliği eğitiminin incelenmesi ve CASA uçağı simülatöründe eğitim programının hazırlanması
Kimya ve petrokimya sektöründe kazalar ve Petkim örneği
Hava alanı yer seçiminde ve çevre düzenlemesinde vahşi yaşamın etkileri
Türkiye'deki sürücü eğitimi ve sınav sistemlerinin diğer ülkelerle karşılaştırılması ve yeni bir model önerisi
Bir üniversite yerleşkesinde engelsiz mekan düzenlemesi yapılabilirliğinin irdelenmesi
Denizyolu ulaşım kazalarında personel etkisi
Türkiyenin kabotaj taşımacılığının geliştirilmesi ve paralelindeki deniz kazaları risk analizi
Türkiye karayollarında trafik kazalarının nedeni ve bu kazaların analizi
Havacılık kazalarında uçuş ekibi faktörünün analizi ve yeni bir model önerisi
Kara ulaşımı fayda ve maliyetlerinin ölçülmesinin yöntemleri ve uygulamalara etkileri
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme metodlarından kontrol listesi ve matris metodlarının entegre biçimde bir inşaat şantiyesinde uygulanması
Okul servis araçları taşımacılığı ile kaza-trafik ilişkisinin çok yönlü analizi (Ankara şehir içi örneği)
Trafikte sürücü kişilik yapısının kaza yapma olasılığı üzerine etkisinin istatistiksel incelenmesi
Atatürk Havalimanı'nın neden olduğu çevresel gürültünün modellemesi ve kontrolü
Sızıntı miktarının deniz kazaları risk modeli (Marisk) ile araştırılması
Birden fazla kazaya karışmış/kural ihlali yapmış sürücülerin web tabanlı uzaktan eğitim ile yeniden eğitilmesi
Trafik güvenliği açısından trafik kontrol işaretlerinin yeri ve önemi
Motorlu taşıtlarda yavaşlatıcı etkilerinin deneysel analizi ve yapay sinir ağları ile modellenmesi
İş kazalarının nedenleri, maliyetleri ve önlenmesi üzerine çalışma
Toplam verimli bakım planlamasının hava araçlarına uygulanması: Cessna model R172H (T-41D) uçağı pervane çatlak çentik kontrolleri üzerinde uygulama
Kent içi kavşaklarda kentsel planlama/tasarım ve uygulamadan kaynaklanan sorunların trafik kazalarına etkisinin analizi
Türk karasularında makine arızasından kaynaklanan gemi kazaları ve analizi
İnsan faktörü analizi ve sınıflandırma sistemi (HFACS) ve kara havacılık kazalarına uygulanabilirliği
Trafik kazalarında tehlikeli durum ve kombinasyonların belirlenebilmesine yönelik tehlike erken uyarı modeli için trafik kaza analiz programı
Disoryantasyon ve disoryantasyonun kara havacılığı kazaları üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Silahlı kuvvetlerde psikoteknik değerlendirme sonrası sürücülerde saptanan eksiklikleri giderecek çözüm önerileri
Zihinsel işyükünün ölçülmesi
Fotogrametrik uçuşlarda yan bindirmenin optimizasyonu
Coğrafi bilgi sistemleri ile trafik kazalarının analizi: Ankara örneği
Karayollarında trafik kazalarının önlenmesi için geliştirilmiş araç teknolojilerinin incelenmesi
Kaynak endüstrisinde çalışanların genel profili ve iş kazaları üzerine bir inceleme
İnsansız hava aracı kazalarının önlenmesinde örnek bir risk yönetimi uygulaması
İş sağlığı ve güvenliği için WEB tabanlı performans yönetim bilgi sistemi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan bütan-propan gaz tanklarının uzaktan izlenmesi
Savunma sanayinde kullanılan tehlikeli maddelerin riskleri, giderilmesi ve mevzuatın değerlendirilmesi
Uçaklarda buzlanma ve pervaneli uçaklarda buz giderme sisteminin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
Kent içi ve kent dışı farklı kurumsal yapıya sahip otobüs firmalarının karıştıkları kaza karşılaştırmaları
Türkiye'de taşımacılık sistemleri ve karayollarında meydana gelen trafik kazaları içerisinde ticari araçların yeri
Kokpit otomasyonunun uçuş güvenliğine etkileri ve insan merkezli otomasyon tasarımı
Türkiye'nin ulaştırma politikalarının Avrupa Birliği sürecine uyumu bakımından irdelenmesi
Mürettebat kaynak yönetiminin hava aracı kazalarına etkisi ve bir uygulama
UH-1 helikopterlerinde kazaların oluşmasını önleyebilmek için periyodik bakımlarda yapılan tahribatsız muayene teknikleri
Marmara denizi boğazlarında meydana gelen deniz kazaları ve çevreye etkileri
Kara Kuvetleri Havacılığın'daki hava aracı kazalarında pilot hatalarına tesir eden faktörlerin analizi
AS 332 helikopteri konsol tasarımının uçuş ekibi performansına etkisi
Polisin müdahele ettiği toplumsal olaylarda meydana gelen yaralanmalar ve alınacak tedbirler
Tehlike değerlendirme teknikleri ile Türkiye taş kömürü işletmelerinin kaza analizi
Hava aracı kazalarına neden olan faktörlerin incelenmesi ve alınacak tedbirler
Şehir içi ölümlü trafik kazalarının analizi
B-200 uçağı bakım, arızacılık, test prosedürleri ve interaktif motor arıza çözüm programı
Trafik kaza bilgi sistemi modellemesi
Kimya laboratuvarı kazalarının incelenmesi ve iş güvenliği mavzuatına göre değerlendirilmesi
Jandarma Genel Komutanlığı personelinin karıştığı özel araç kazaları
Sinyalize kavşaklarda periyot süresinin modellenmesi: Ankara örneği
Investigation of light firearm accidents in Ankara between 2001 and 2003
Patlayıcı madde üretiminde iş kazaları ve insan faktörü
Scada uyumlu bir TR ünitesi tasarımı, yapımı ve petrol boru hatları için uygulaması
Servis araçlarının atıl zamanlarının başka bir ulaşım sistemi olarak değerlendirilmesi
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının oluş nedenleri ve bu kazaların azaltılması için gereken önlemler üzerine bir araştırma
Bilgisayar kullanımında mesleki risk faktörleri ve elektromanyetik dalgalarının insan sağlığına etkilerinin incelenmesi
Ankara ilinde bulunan köprülü kavşakların trafik kazalarını azaltma yönündeki etkileri
Bilgisayar ağlarında kişisel güvenlik
Türkiye ve Azerbaycan kara yolu güvenlik sistemindeki gelişmelerin trafik kazaları üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Lokal alan diferensiyel GPS hassas yaklaşması ve gözlem sonrası hesaplama yöntemiyle uygulaması
Metal iş kolunda çalışan çırakların ilk yardım bilgi düzeylerinin tespiti ve geliştirilmesi
İş yerindeki stresin çalışanın performansına etkisi
Çeşitli kimyasal maddelerin ağaç malzemenin yanmaya dayanıklılığı üzerine etkileri
Türkiyede metal sanayi kolunda ortaya çıkan işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri
Metalden eşya imal eden atölyelerde çalışan 12-19 yaş gurubu çırak işçilerin iş kazaları konusunda bilgi, tutum ve davranışları
Oto - boya sanayiinde çalışan işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından korunması
background image